A dixie kereskedés igazgatója. Pest Megyei Hírlap, 1994. június (38. évfolyam, 126-151. szám)


Pest Megyei Hírlap, A xas méretű szőnyegek 17 ezer helyett 12 ezer forin­tért vehetők meg, a xes méretű pedig 24 ezer helyett 17 ezer forintba kerül annak, aki júni­us ig megveszi.

Tízszáza­lékos engedménnyel lehet venni Rasch tapétát az üzlet­ben — mondta Szűcs Csabá- né üzletvezető. Pilisvörösváron a Fantá­zia Kereskedelmi Rt. A női pamutruhák forin­tos áron vásárolhatók meg, a férfi sortnadrágok forint­tól kaphatók, a női selyemblú­zok forinttól vehetők meg. A bakfispizsamát forintért kínálják.

Küldjön üzenetet

Kapható kétrészes bakfisfürdőruha is forintos áron — tudtuk meg Wiszt Jánosné üzletveze­tőtől. TMCide­gen hangzású neve ellené­re. Ez annyit jelent, hogy a hazai üzletekben, áruházak­ban és magánkereskedések­ben megvásárolható Seiko, Pulsar, Lassale és Lorus karórák, ébresztő- és falió­rák mint-mind a TMC Kft. Lichtenberger György- né ügyvezető igazgató cégük tevékenységét ismertetve két fontos dolgot említ meg, amely megalapozta a sikerei­ket.

Az egyik, hogy világszín­vonalú minőség jelenik meg náluk, a másik az árakban ke­resendő. A négy márkanév alatt forgalmazott órák legol- csóbbika mindössze 2 ezer fo­rint, míg a legdrágább ezerbe kerül.

a dixie kereskedés igazgatója magánbefektetési internet

Vagyis minden­ki igénye és pénztárcája sze­rint vásárolhat, de mindenkor minőséget kap. Bár a felkelő Nap orszá­gában, vagyis Japánban nagy hagyományai vannak az óragyártásnak, Magyaror­szágon csak óta lehet az üzletekben Seiko márká­jú időmérőket vásárolni. Pe­dig Tokióban a Seiko gyár elődjét ben alapítot­ták azzal a céllal, hogy a technika forradalmasításá­val új óraszerkezeteket, for­matervezett termékeket honosítsanak meg.

a dixie kereskedés igazgatója az opció belső és időértéke

Ez az alapelvük azóta sem válto­zott, de kiegészült azzal, hogy a megjelenés és a funkció teljes harmóniája jellemezze a Seiko terméke­ket. Mindezen túl a cég filo­zófiájához tartozik a kultú­ra és a sport támogatása is. Idén például Magyarorszá­gon négy hangversenyre ke­rül sor a Seiko támogatásá­val. Az egyiket Budapes­ten, míg a többit vidéki vá­rosokban tartják meg.

a dixie kereskedés igazgatója nagy pénzt csak könnyen lehet keresni

Egyébként ősze óta rendezi meg a Seiko a ma­gyarországi hangversenyso­rozatát, amely mára már iga­zi csemegének számít kultu­rális életünk palettáján. De térjünk a dixie kereskedés igazgatója beszél­getésünk valódi tárgyához, az időmérőkhöz. A cég fon­tosnak tartja azt is, hogy a márkacsoport valamennyi órájához nemzetközi jótál­lást adjon, amely egy évig tartó garanciát, illetve in­gyenes javítást jelent.

A TMC Kft. Ezenkívül a TMC Kft. Vagyis az or­szágban szinte mindenütt ott vannak a márkacsoport termékei.

Budapest belvárosában, a Rákóczi úton található a Se­iko Stúdió, amely ugyan­csak teljes választékot kí­nál. Pest megyében a szám­talan kiskereskedő mellett a Vácott lévő, Széchenyi ut­cai óra- és ékszerbolt az, amely a legnagyobb válasz­tékkal rendelkezik, s igen jó a forgalma is. Persze, aki nem csak vásárolni szeret­ne, de kíváncsi a szebbnél szebb fali- ébresztő- illet­ve karórákra, s némi szak­mai tanácsra is igényt tart, az a TMC Kft.

Adj esélyt! Információs telefonok pályakezdő munkanélküliek számára: Fővárosi Munkaügyi Központ, Budapest, Széchenyi tér 9. Telefon: Közbiztonsági nap Nagykátán Kommandósok sörsátorban A Nagykátai Rendőrkapitány­ság az idén is megrendezi az immár hagyományossá vált és sikeres közbiztonsági napot.

a dixie kereskedés igazgatója a kereskedési robot leírása

A rendezvény helye a rendőrség előtti Szent György park lesz, ideje június én szombaton 10—16 óra között. A programban szerepel a nagykátai Karate Egyesület, s helyi tűzoltók és mentők, akik imitált baleseti helyszínelést végeznek.

Felnőtteknek autós, gyermekeknek kerékpáros ügyességi vetélkedőket szer­veznek. Gyermekeknek tűzol­tási, elsősegély-nyújtási vetél­kedő is lesz, a súlyemelő-ver­seny és szkanderbajnokság eredményeként pedig kiderül, hogy ki Nagykáta legerősebb embere.

Szerepel a program­ban a Heves Megyei RFK Kobra Kommandójának bemu­tatója, valamint a helyi rendőr­ség szolgálati kutyás, lovas, motoros bemutatója. A rendezvény ideje alatt fo­lyamatosan végeznek számító- gépes bioritmusmérést, frontér- zékenység-mérést.

A honvéd­ség, tűzoltóság, mentők, rend­őrség, autóklub bemutatja tech­nikai eszközeit és járműveit. A rendőrség udvarában ingye­nes gépjármű-diagnosztika CO-mérés, fényszóró-beállí­tás lesz.

Megrendezik a szoká­sos fegyverbemutatót, igény szerint mérik a résztvevők vér­nyomását. A dixie kereskedés igazgatója Blonder sörsátor­ban rendőr csaposok szolgál­nak ki, a terítéken birkapör­költ is szerepel rendőr módra.

A műsort Petress István rá­dióriporter és Antal János rendőr törzszászlós vezetik. A közbiztonsági napra Nagykáta és a környék minden érdeklő­dőjét vátják a rendezők.

Új Néplap,

Mozgássérült gyerekeket várnak Toserdore A Magyar Vöröskereszt Pest megyei vezetősége ebben az évben is meg­szervezi az általános isko­lás korú mozgássérült gye­rekek táborát augusztus a dixie kereskedés igazgatója. Jelentkezési korhatár: betöltött 8. A gyerekek felügyeletét orvos, gyógy­tornász, továbbá pedagó­gusok és egészségügyi szakdolgozók, valamint a Vöröskereszt munkatársai biztosítják éjjel-nappal.

A táborozás a résztvevők­nek teljesen ingyenes! Je­lentkezni június éig le­het a a dixie kereskedés igazgatója szerinti ille­tékes Vöröskereszt-szer­vezeteknél. A jogász válaszol Az elmúlt évben öt évre szóló dékáni kinevezést kaptam. Ér­tesülésem szerint a felsőoktatási vezetőkre vonatkozó meg­bízási időtartamok módosultak.

80. könyvhét: 80 program 20 helyszínen

Mennyiben és érintik-e a személyemet is a változások? Kérem jogi tanácsadásukat — fordult hozzánk T. Olvasónk jól értesült, a közal­kalmazottak jogállásáról szó­ló MKM-ren- deletet az MKM-rendelet — többek kö­zött — a magasabb vezetők és vezetők megbízatási időtar­tama vonatkozásában is módo­sította. A korábbi szabályozás sze­rint a dékán — mivel a kérdés konkrétan erre a tisztségre vo­natkozott — legfeljebb ötévi megbízást kaphatott.

Az új rendelkezések alap­ján a felsőoktatásban a maga­sabb vezetők közül a rektor, a rektorhelyettes, a főigazgató, a főigazgató-helyettes, pénzkeresés az internet módszertanán dé­kán és a dékánhelyettes legfel­jebb három évig terjedő — és egy alkalommal — legfeljebb újabb három évig terjedő idő­re megismételhető határozott idejű vezetői megbízást kap­hat.

A szintén magasabb veze­tő beosztású igazgatónak leg­feljebb öt évig terjedő, több al­kalommal megismételhető ve­zetői megbízás adható. A hi­vatkozott végrehajtási a dixie kereskedés igazgatója felsoroltak közül legfel­jebb öt évig terjedő, több a dixie kereskedés igazgatója megismételhető veze­tői megbízás adható az oktatá­si szervezeti egység vezetői és a kollégiumi vezetői beosz­tásra.

Olvasónkat azonban e változások nem érintik, mivel az új rendelkezéseknek vissza­menőleges hatályuk nincs. Fogarasi Gabriella Gyömróí közlemény Ellopták a bélyegzőt Szabó Tibor, a mozgáskor­látozottak gyömrői szerve­zetének titkára levélben kérte, hogy az alábbiakat tegyük közzé lapunkban: Június én bűncselek­mény útján ellopták a Moz­gáskorlátozottak Pest Me­gyei Egyesülete gyömrői szervezetének Gyöm- rő, A dixie kereskedés igazgatója u.

A bé­lyegző az említett időponttól érvénytelen. Nem véletlen, hogy a nyári üdülőidény egyik leg­népszerűbb helyszíne. Az otta­ni hifi popbázison az iskola­idény végeztével megindult az őrület. A hét minden nap­ján este 9 órától nyomul az Arató diszkó — mely már 20 év óta fogalom.

PERSZONALIZÁLD A SÜTIK SEGíTSÉGÉVEL A WEBOLDAL OKOZTA ÉLMÉNYEKET

Belépéskor a jegyek mellé egy-egy óvszert is kapnak a fiatalok, hiszen nem árt a bajt még jó időben megelőzni. Szombat esténként, a komple­xum felső szintjén a főszerep a nosztalgiáé, de sor kerül élő zenekari bulikra is.

a dixie kereskedés igazgatója amit a kereskedőnek tudnia kell a sikeres kereskedéshez

Július án Anná­ból lesz, melynek már tavaly is óriási sikere volt. Az ese­ményt nagyszabású show-mű- sorral fűszerezik a rendezők. A délelőtt lebonyolításra kerü­lő Velencei Karnevál szóra­koztató programjában a Kor- morán együttes a Holiday ak­robatikus rock mennyi pénzt kell ápolónak csinálni roll cso­port és még sokan mások sze­repelnek, míg az esti szórako­zásról a Ki mit tud?

Per­sze lesz még sok más ese­mény emellett, de az éjszakai Arató diszkó műsorát tűzijá­tékkal zárják. A sportkedve­lők a szép lányokban is gyö­nyörködhetnek, hiszen meg­rendezésre kerül az I. Velen­cei Aerobic Kupa pénzdíjas verseny. Július 1-től a filmked- velők is megtalálhatják a ne­kik legmegfelelőbb szórakozá­si formát.

A Velencei kertmo­zi mindig az aktualitást kínál­ja. A popbázison napközben is van lehetőség a szabadidő tartalmas kitöltésére.

Az első magyar erotikus szépségversenyt rendezik a fő­város rockszentélyében a Rocklandban. A hajnalig tartó mulatságban a szépségek mel­lett a hazai előadók színes, lát­ványos programja látható. Zoltán Eri­ka félórás show-műsorával. Ezenkívül a Chippen Dale nevű fiúcsapat, valamint a Pax együttes gondoskodik a hangulatról. A Black Out bemutatkozó kazettája két nap alatt készült­ei.

Világ,

Eredetileg a rock nyelvén, vagyis angolul hangzottak a felvételek. Most azonban lé­vén a hazai zeneipar nyelveze­te a magyar, így vokálosítva és mindenki számára érthető­en nyomulnak a dalok.